Dersler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Dersleri

Öğretim Üyeleri : Lale Saral Develioğlu
ECTS: 6
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu ders, marka yönetimi sürecini teorik ve pratik yaklaşımlarla analiz ederek öğrencilerin konuyla ilgili bütünlüklü bir donanıma sahip olmasını hedeflemektedir. Günümüz pazarlama evreninde sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak için kilit önem taşıyan marka sermayesi oluşturma, marka stratejisi belirleme ve yönetme gibi konular ders kapsamında dönem boyunca tartışılacaktır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Tüketici ve firma açısından markanın rolünü kavrayacak.
– Marka sermayesinin tüketici zihninde nasıl oluştuğunu tarif edecek.
– Tüketici odaklı marka sermayesinin kaynak ve etkilerini tartışacak.
– Marka yönetimi alanında teorik donanıma sahip olacak.
– Marka kimliği sistemini analiz edecek.
– Rekabetçi pazarlama evreninde marka konumlandırmasının rolünü kavrayacak.
– Psikolojik marka sermayesini ölçme metotlarını tanıyacak.
– Etkili marka stratejisi belirleme ve yönetme becerisine sahip olacak.

Öğretim Üyeleri : Nüzhet Algüneş
ECTS: 9
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Medya planlama ve satınalma yönetimi entegre pazarlama iletişiminin omurgasında yer alan konulardan biridir. Marka hedeflerinin derinlemesine analiz edilmesi ve bunun üzerine hedef/sonuç odaklı bir planın oluşturulması ve hayata geçirilmesinden oluşur. Bu planın uygulanmasında etkinlik ve verimlilik dengesinin sağlanabilmesi esastır.

Bu etkin ve verimli planın inşa edilebilmesi için, marka hedefleri, medya ortamının incelenmesi, rekabet, sektör araştırmalarının analizi ve kulanımı, hedef kitle dinamikleri ve bunlara bağlı stratejilerin geliştirilmesi konuları, dönem içinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Marka hedeflerini ölçebilir ve net iletişim hedeflerine dönüştürebilir.
– Hedef kitle içgörüleri, medya ortamı, güncel iletişim stratejilerini değerlendirebilir, bu temel üzerine oluşturulacak iletişim stratejilerini geliştirebilir ve hayata geçirebilir.
– Geleneksel ve çağdaş kanalların etkin kullanımıyla iletişim stratejileri geliştirebilir.
– Yıllık medya bütçesini oluşturabilir ve yönetir.
– Verimliliği maksimize edecek ve optimize edilmiş, ölçülebilir bir maliyet yapısını amaçlayan medya satın alma stratejileri oluşturabilir, kısa vadeli taktik hareketlerle maliyet yapısını yönetebilir.

Öğretim Üyeleri : Dr. Eda Ocak
ECTS: 7
Ön Koşul: MC 534
Ders Tanımı : Bu yüksek lisans dersi öğrencilerin insan beyni ve beynin satın alma, satma, öğrenme, bilinç ve dikkat gibi bilişsel süreçlerdeki etkileşimi hakkında temel bir görüş sağlamayı hedeflemektedir. Benzer bir amaç ise bu bilginin beyin-dostu ürünler kavramlar, tasarımlar, prototipler, formülasyonlar oluştururken nasıl kullanılabileceğinin gösterilmesidir; daha etkili paketleme, fiyatlandırma, reklam ve marka oluşturma gibi konular başta olmak üzere. Akademik ve sektöre yönelik çalışmalardan çeşitli örnekler verilerek nöropazarlama alanındaki mevcut durumun daha iyi anlaşılması sağlanacak ve gelecek için daha sağlıklı bir görü oluşturulacaktır. Bu nedenle, bu ders öğrencilerin beyin bilimleri ve pazarlama kesişiminde kalan bu hızla gelişmekte olan alanı daha iyi kavramalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ders süresince nöropazarlama alanında Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan, ThinkNeuro’nun çalışmalarından somut örnekler sunulacaktır; öğrencilerin olguları daha net bir şekilde algılamaları sağlanacaktır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Nöropazarlamadaki temel kavramları ve araştırma yöntemlerini detaylı bir şekilde bilir.
– Mevcut nöropazarlama uygulamalarına ve sonuç raporlarına eleştirel-sorgulayıcı bir şekilde yaklaşabilir.
– Bir araştırma sorusu çevresindeki tüketici davranış ve beyinsel aktivasyonlarını göz önünde bulundurarak kendi projesini fikir bazında geliştirir.
– Kendi nöropazarlama projesini fikir aşamasından uygulama aşamasına aktarabilir ve sektöre yarar sağlayacak noktaları bulabilir, ortaya koyabilir.
– Nöropazarlama konusunda ileri düzeyde tartışmalar gerçekleştirebilir.

Öğretim Üyeleri : Volkan Dalkılıç
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Ders Tanımı: Ders, hikaye anlatımının temel öğelerini, tarihsel kahraman arketiplerini, evrensel hikaye anlatım model ve sembollerini ve bunların çağdaş yaratıcı reklamcılıktaki kullanımlarını incelemeyi amaçlamaktadır.
Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Tarihsel ve çağdaş hikaye anlatma ilkelerinin, kurallarının ve türlerinin temellerini kavrar.
– Evrensel ‘kahraman’ modellerinin evrimini ve başarılı bir hikayenin temellerini görür.
– Evrensel arketiplerin, sembollerin ve başarılı reklam kampanyalarındaki rollerinin önemini kavrar.
– Modern çağın reklamcılık sembol ve hikayelerinin tarihsel kökenlerini anlayarak yeni marka hikayelerinin mimarisini inceleyebilir.

Öğretim Üyeleri : Pelin Özkan
ECTS: 6
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu derste farklı sektörlerde CMO pozisyonunda çalışan seçkin profesyoneller vaka analizleri sunacaktır. CMO’lar yaşadıkları deneyimleri, hangi problemleri, hangi modeller, yaklaşımlar ve araçlarla çözdüklerini , en iyi uygulamalarını ve başarı hikayelerini paylaşacaklardır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– CMO’ların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir.
– Üst-düzey pazarlama yöneticilerinin karşılaşabileceği tipik zorluklara aşinadır.
– Pazarlamanın temel prensiplerini gerçek pazarlama problemlerine uygulayabilir.
– Alanın güncel yönetim trendlerine aşinadır.
– Alanın güncel kampanya araçlarına aşinadır.

Öğretim Üyeleri : Doç. Dr. E. Eser Gegez
ECTS: 6
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu dersin temel amacı, öğrencileri pazarlama araştırması temel kavramları ve yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve bu araçların gerçek hayatta iş dünyasındaki sorunlarını çözmek için nasıl uyguladıklarını anlamalarını sağlamaktır. Bu ders, öğrencilerin pazarlama araştırmasının teknik yönlerini (nitel ve nicel araştırma yöntemleri) ders anlatımı ve bireysel ödevler ile kavramalarını amaçlamaktadır. Derste ayrıca gerçek hayattan alınma olay çalışmaları da incelenecektir. Dönem boyunca öğrenciler gruplar halinde iş dünyasına ait sorun belirleyecek ve pazarlama araştırma yöntemlerini kullanarak bu soruna çözüm geliştireceklerdir.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Pazarlama ve marka yönetimi, iletişimi ile ilgili bir sorunu uygulanabilir bir araştırma sorusuna çevirebilecekler.
– Farklı araştırma yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini bilecekler ve her bir araştırma sorusu için doğru araştırma yöntemini seçebilecekler.
– Pazarlama bilgisinin hangi kaynaklardan ve hangi metotları kullanarak toplanabileceğini bilecekler.
– Gerekli örnek kitleyi tanımlayabilecek ve örnekleme sürecini yerine getirebilecekler.
– Niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilecek, soru formlarını hazırlayabilecek ve verileri kodlayabilecekler.

Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Kaan Varnalı
ECTS: 18
Ön Koşul: MC 534
Ders tamamen çevrimiçi işlenmektedir.
Ders Tanımı : Tezli patika öğrencileri için zorunlu olan seminer dersinin iki boyutu vardır: Birincisi, öğrencilerin yapılabilir ve anlamlı bir tez önerisi geliştirmelerine katkı yapar. Bu hedefe uygun olarak, seminer yöneticisi öğrencilere yapılmış/yayınlanmış kaliteli araştırma örnekleri sunacak, pazarlama iletişimi alanında uzmanlaşmış araştırmacıları / akademisyenleri derse davet edecek ve tez önerileri konusunda öğrencilere yardımcı olacaktır. İkincisi, seminer gerçek bir pazarlama iletişimi araştırması için uygun ortam işlevi görecektir.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Yapılabilir ve anlamlı bir tez önerisi geliştirir.
– Literatüre katkı yapan bir çalışmanın nitelikleri hakkında bilgi sahibidir.
– İlgi alanlarına ait akademik literatüre hakimdir.
– Literatür taraması yapabilir.
– Akademik yazım kurallarını bilir ve değerinin bilincindedir.

Öğretim Üyeleri : Doç. Dr. Gresi Sanje
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Ders, bir girişimin dinamiklerini ve süreçlerini ele alarak, öğrencilerin bireysel veya kurum içinde, girişimcilik kapasitelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Dersin final projesi ise katılımcılarla bireysel olarak belirlenecek bir fon (tercihe göre özel, kamu veya uluslar arası) çağrısına proje yazmak şeklinde gerçekleşecektir.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Girişimcilik kavram ve süreçlerini bilir, vizyon geliştirebilir.
– Karlı bir girişim için model oluşturabilir.
– Start-up girişimlerin finansal sürecini tanımlar.
– Start-up girişimleri için yönetim planı oluşturabilir.
– Girişim için pazarlama ve iletişim planı oluşturabilir.
– Kurumsal vatandaşlık sorumluluklarını kavramıştır.
– Fon başvurusu için proje yazabilir.
– Start-up hazırlanabilir.

Girişimcilik dersimiz KOSGEB tarafından “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” olarak akreditasyon almıştır.

Öğretim Üyeleri : Prof. Dr Beril Durmuş
ECTS: 6
Ön Koşul: MCOM 507
Ders Tanımı : Bu dersin temel amacı, pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve belirlenen bu problemin çözülmesi amacına yönelik bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve problemin çözümü ile ilgili gerekli önerilerde bulunulabilmesini sağlamaktır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Temel veri analizi tekniklerini bilecek ve doğru şekilde uygulayabilecekler.
– Bir araştırma projesini baştan sonra tasarlayabilecek ve yürütebilecekler.
– Araştırma sonuçlarını yorumlayabilecekler
– Bir araştırma raporu hazırlayabilecek ve sunabilecekler.
– Gerçek pazarlama problemlerine çözüm önerileri sunabilecekler.

Öğretim Üyeleri : İhsan Özçıtak
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu derste hızla gelişen ve değişen veri temelli pazarlama iletişimi stratejileri ve uygulamaları incelenmekte, verinin pazarlama iletişimin farklı aşamalarında hangi çeşitlilikte kullanılabildiği kavranmaya çalışılmaktadır. Arama, sosyal, müşteri verisi, yaşayan veri, veri toplamada yaratıcılık, veriden doğan yaratıcılık konularında güncel vaka incelemeleri hakkında deneyim kazanılmaktadır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Pazarlama iletişiminde verinin gittikçe çeşitlenen kullanım alanlarına bütünsel bir bakış ile yaklaşabilir.
– Farklı kaynaklardan gelen veri setlerini içgörü ve dijital içerik stratejisi için kullanma konusunda deneyimlidir
– Arama ve sosyal online müşteri datasının analizi, hedefleme ve performans marketing açısından değerlendirebilir
– Sosyal network verilerini kullanarak öngörüsel pazarlama analizleri yapma konusunda bilgilidir
– Kişiselleştirilmiş sosyal reklam, davranışsal, psikografik ve sosyal hedefleme ve segmentasyon, yetenekleri edinmiştir.

Öğretim Üyeleri : Dr. Hüseyin Ekizler ve Yusuf Eren Yalçın
ECTS: 6
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Profesyonel hayatta günlük ve temel bazı bilgi, iç görü ve görüş almak üzere temel araştırmalar yapmak programın içinde olduğu alan açısından giderek önem kazanmaktadır. Bu ders akademik olmayan profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan, bireyin kendi kendine online ve offline platformları kullanarak yapabileceği pratik araştırma teknik ve uygulamalarını içermektedir. Ders çıktılarının ‘Marka Okulu Araştırdı’ başlığı altında çeşitli platformlarda da yayınlanması amaçlanmaktadır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Profesyonel hayatta kullanılacak araştırmayı kavrama
– Profesyonel hayatta kullanılacak araştırmayı planlama
– Profesyonel hayatta kullanılacak araştırmayı planlama
– Sosyal mecraları araştırma amaçlı kullanma
– Araştırma sonucu analiz etme
– Analiz sonuçlarını profesyonel kullanıma uygun hazırlama

Öğretim Üyeleri : Yrd.Doç.Dr. Barış Ursavaş
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu ders öğrencilere “tüketicilik” kavramıyla ilgili kuramsal bir tartışma sunmayı amaçlamaktadır. Sosyoloji literatürü ve tüketim kültürü teorisinden beslenen dersin amacı tüketim toplumunun doğuşu ve evriminin izini sürmek ve bu alanın önde gelen kuram ve kuramcılarını incelemektir. Tüketiciliğin birey, toplum ve doğa üzerindeki etkilerini irdelerken öğrenciler sadece tez çalışmaları için zengin araştırma soruları üretmekle kalmayıp günümüz tüketici toplumunda oynadıkları rolü de sorgulayacaklardır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Tüketim kültürü literatüründeki önemli kuramsal yaklaşımlarını karşılaştıracaklar.
– Tüketiciliğin sonuçlarını bireysel ve toplumsal düzeyde tartışacaklar.
– Tüketim toplumuna dair özgün bir eleştirel yorum geliştirecekler.
– Tüketicilik olgusunun farklı boyutlarına dair araştırma soruları üretecekler.
– Tüketiciliğe alternatif modelleri tartışacaklar.

Öğretim Üyeleri : Necati Özkan
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu ders öğrencileri “Strateji”nin derinliklerinde birincil elden tecrübelerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta iş ve marka dünyasının en temel bazı sorularına birlikte cevaplar arıyoruz :

Strateji nedir ve neden herkes için, her işletme, marka, ordu ve devlet için hayati önemdedir? Pazarlama dünyasında, özel hayatımızda, sivil toplumda, devlette, siyasette ve marka yönetiminde “strateji” dersine iyi çalışmış olanlar, nasıl “sürpriz” görünen başarılar elde edebiliyorlar? Marka yönetiminde rakiplerimizin baskın çabalarına; ekiplerimizin ve ortaklarımızın beklenmedik ihmal ve hatalarına rağmen doğru stratejiyle hedeflerimize nasıl ulaşabiliyoruz?

Dersi alan öğrenciler, marka yaratılması ve yönetilmesi sürecinde stratejik yaklaşımın teorik ve pratik taraflarını birlikte kavrayacak; işletme ihtiyaçlarına makro açıdan bakmayı öğrenecekler.

Dersin amacı şunlardır:

• Stratejinin hayatımızın her boyutunu nasıl derinlemesine etkilediğini göstermek; stratejiye karar vermeden yola çıkmanın ne ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin, tarihten, dünyadan, ülkemizden ve farklı sektörlerdeki marka vakalarından örneklerle anlaşılmasını sağlamak.

• Stratejinin bileşenlerini; durum muhakemesi, rekabet analizi, çevre koşulları, taktik, teknik, zamanlama, mesaj vb. konulara nasıl karar verileceği ve nasıl yönetileceği hakkında yetkinlik kazandırmak.

• Günümüzün yüksek rekabet ortamının en önemli sorunları olan düşük kar marjı, müşteri sadakatsizliği ve potansiyel yeni ve hızlı rakiplere karşı kullanılabilecek savunma stratejileri konusunda ufuk açan örnekler üzerinden stratejiyi göstermek.

DERSİN ÇIKTILARI

Bu dersi tamamlayan öğrenciler:

• Stratejik düşüncenin hayatımızın her boyutuna nasıl sindiğini kavrayacak
• Stratejiyi şekillendiren rekabet güçlerini değerlendirmeyi anlayacak
• Çalıştıkları kurum / şirket / marka için stratejik vizyon oluşturabilecek
• Yüksek rekabetin olduğu kategorilerde hayatta kalabilmenin sırları hakkında bilgi sahibi olacak
• Yönettikleri marka için rekabetsiz alan imkanı olup olmadığını görme becerisine sahip olacak
• Çevre, zaman, hız, kapsam ve rekabet gibi faktörlerin marka ve iş sonuçları lehine nasıl kullanılabileceğini öğrenecekler.

Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Kaan Varnalı
ECTS: 7
Ön Koşul: MC 534, MCOM 501, MCOM 511
Ders tamamen çevrimiçi işlenmektedir.
Ders Tanımı : Marka Atölyesi dersi öğrencilerin gruplar halinde gerçek markaların gerçek problemlerine kapsamlı çözümler ürettikleri uygulamalı bir atölye dersidir. Derse bugüne kadar birçok yerel ve global marka vaka sağlamış ve üst düzey yöneticileri nezdinde katılım göstermişlerdir. Marka Atölyesi dersinin temelinde öğrencilerin programın geri kalanında edindikleri bilgi ve tecrübeleri harmanlayarak özgün işler üretmesi yatmaktadır. Bu nedenle öğrenciler sektörden gerçek markaların güncel sorun ve ihtiyaçlarına çözüm üretirken, proje gruplarının danışmanlığını da dersi daha önceki dönemlerde almış ve üstün başarı göstermiş olan öğrenciler yapmaktadır. Bu uygulama sayesinde derste üretilen deneyim ve öğretiler devreler arası aktarılmakta ve her dönem bir önceki dönemde edinilen tecrübenin üzerine inşa edilmektedir. Marka Atölyesi Danışman Kurulu üyelerini görüntülemek için tıklayınız.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Marka inşasına zemin teşkil edecek içgörü elde etme yöntemlerine hakimdir.
– İçgörüden marka kavramları geliştirebilir ve kritik olarak değerlendirebilir.
– Konumlandırma ve yeniden konumlandırma süreçlerini uygulayabilir.
– Marka geliştirilmesi konusunda dikey uzmanlık sahibidir.
– Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi konusunda deneyim sahibidir.

Öğretim Üyeleri : Erdem Aksakal, Eren Koçyiğit
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders tamamen çevrimiçi işlenmektedir.
Ders Tanımı : Bu dersin amacı dijital çağa ait pazarlama pratikleri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmektir. İnteraktif pazarlamaya ait en iyi örnekler incelenecektir. Temel pazarlama öğretilerinin hangilerinin dijital çağa ayak uydurabildiği ve hangilerinin gözden geçirilmesi gerektiği tartışmalara konu olacaktır. Derste ayrıca içinde geçmekte olduğumuz dijital devrimin ne kadarını anlayabildiğimiz ve ne kadar yol aldığımız üzerinde durulacaktır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Dijital pazarlama terminolojisine hakimdir.
– Dijital araçların tüketici davranışını ve marka algısını etkileme alanındaki potansiyelinin farkındadır.
– Oturmuş işletmelerde dijital dönüşüm ve dijital pazarlamanın benimsenmesinin işletme başarısı üzerindeki potansiyel rolünü tanımlar.
– Güncel dijital pazarlama trendleri hakkında bilgi sahibidir.
– Yakın gelecekte yaşanması olası olan dijital gelişmeler hakkında ön görüsü yüksektir.

Öğretim Üyesi : İhsan Özçıtak
ECTS: 7
Ön Koşul:
Ders Tanımı :
Ders tamamen çevrimiçi işlenmektedir.
Bu ders katılımcılara insan davranışı ve karar alma süreçlerine evrimci perspektiften yaklaşma, kültürün, fikirlerin gelişmesini ve yayılmasını evrimci kriterlerle açıklama konularında temel bir görüş sağamayı hedeflemektedir.
Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– İnsan doğasını, davranışını evrimci bir perspektiften inceleyebilir.
– İnsanın satın alma kararlarının kökenindeki evrimsel izleri takip edebilir.
– Sanatsal ve estetik beğeninin evrimsel köklerinden haberdardır.
– Pazarlamaya evrimci perspektiften yaklaşabilir.
– Fikirlerin ve kültürün gelişimini evrimci perspektiften anlayabilir, bunu marka dünyasına taşıyabilir.

Öğretim Üyeleri : Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu
ECTS: 8
Ön Koşul:
Ders Tanımı :
Özellikle sayısal ortamlar üzerinden yürütülen pazarlama iletişimi yönetimi süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik, ister bir web sitesi olsun, ister bir mobil site veya uygulama olsun herhangi bir dijital mecranın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir.

Son dönemde yapılan araştırmalar, web sitelerinde kullanılabilirliği arttırmaya ve kullanıcı deneyimini desteklemeye yönelik iyileştirmelerin, mevcut trafiği arttırmaya yönelik çabalara kıyasla ROI bağlamında çok yüksek oranda bir dönüşüm sağladığını ortaya koymuştur. Bu anlamda özellikle dijital medya profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigması ve bu bağlamda etkileşimli medya tasarımı hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.

Bu bağlamda bu dersin amacı katılımcılara söz konusu kavramlar hakkında güçlü bir farkındalık sağlamak ve hem masaüstü hem de mobil ortamda sunulan etkileşimli arayüzlere yönelik uygulamalı olarak analiz bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Buna ek olarak kullanıcı deneyimi merkezli ürün tasarım ve geliştirme süreçlerinde kullanılan teknikleri öğrenecek, seçilen bazı temel teknikleri de bizzat deneyimleyeceklerdir.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve etkileşim tasarımı etrafında gelişen kavramların önemi ve çok boyutlu etkileri konusunda temel bir bilgi ve farkındalık sahibidir.
– İster masaüstü, ister mobil olsun, farklı ortamlardaki arayüzleri kullanılabilirlik rehber kurallarına bağlı kalarak analiz edebilir ve değerlendirebilir.
– Tasarım ve geliştirme süreçlerinde diğer disiplinlerden gelen ekip üyeleriyle ortak bir dil kurmaları mümkün olabilecektir.
– Erişilebilirlik kavramına aşinadır ve önemini bilir.
– Kullanıcı deneyimi prensiplerini pazarlama iletişimi ve dijital ürün geliştirme bağlamında uygulayabilir.

Öğretim Üyeleri : Doç.Dr. Gresi Sanje, Akan Abdula, Kıvanç Bilgeman
ECTS: 6
Ön Koşul:
Ders Tanımı : İnsanın tüketim bağlamında karar verme mekanizmasını anlamak bu dersin temel amacıdır. Özellikle sosyal psikoloji ve kognitif bilim perspektifinden irrasyonel ve rasyonel davranışlarını açıklamak ve tahmin etmek için geliştirilmiş olan kuramların pazarlama uygulamalarına yansımaları derse konu edilecektir.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Tüketici davranışlarını yönlendiren etkenleri tanımlar ve tartışır.
– Bağlamsal, sosyal ve bireysel unsurları tüketici davranışlarını nasıl etkileyecekleri konusunda analiz edebilir.
– Değişen tüketim ve tüketici olguları hakkında tartışabilir.
– Tüketici davranışları literatürüne yön veren temel psikolojik ve sosyolojik teorilerle aşinadır.
– Teorik olarak güçlü tüketici odaklı stratejiler geliştirebilir.

Öğretim Üyeleri : Yekta Kopan
ECTS: 8
Ön Koşul:
Ders Tanımı : Bu derste, farklı yazı disiplinlerinden gelen alanında önemli isimler, ikişer haftalık derslerle yazı, şiir, senaryo, yaratıcılık, reklam yazarlığı gibi konularda deneyimlerini paylaşmakta ve sınıfça alıştırmalar yapılmaktadır.

Bu dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki çıktılara ulaşması hedeflenmektedir;
– Yazım teknikleriyle ilgili genel ilke ve prensiplere hakim olmak.
– Yazım sürecinin tüm aşamalarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.
– Disiplinlerarası farklılık ve benzerliklerin ayrımını yapabilmek.
– Sözcüklerle görselleştirme yapabilmek.
– Yazıya dair eleştirel bir perspektif kazanmak.

* Dersler ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

* Hangi kampüste hangi derslerin açılacağı akademik dönem başlarında öğrencilerimize duyurulmaktadır.